DOKUMENTACIJA

ZAKONSKA I PODZAKONSKA AKTA

Zakon o radu

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o ocenjivanju

Pravilnik o ocenjivanju učenika

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja

Pravilnik o normi časova

Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh u osnovnoj školi

Pravilnik o protokolu postupanja u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

Poseban kolektivni ugovor

Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanove

Pravilnik o opštinskom savetu roditelja

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje

OPŠTA AKTA ŠKOLE

Statut

Pravilnik o sistematizaciji

Pravilnik o radu

Pravila ponašanja

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti učenika

Poslovnik o radu Nastavničkog veća

Poslovnik o radu Školskog odbora

Pravilnik o ispitima

Pravilnik o upisu učenika na izborni odsek (džez muzika)

Pravilnik o upisu u pripremni

Pravilnik o upisu vanrednih učenika

Pravilnik međunarodnog takmičenja harmonikaša

Pravilnik o J.N. male vrednosti

Pravilnik o zaštiti i bezbednosti učenika

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

Pravilnik o zaštiti uzbunjivača

Pravilnik o naknadi troškova zaposlenim škole

Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika

Pravilnik o pohvaljivanju zaposlenih

Pravilnik o poklonima

Pravilnik o iznajmljivanju instrumenata

Pravila zaštite od požara

OSTALA AKTA ŠKOLE

Letopis 2015-2016.

Letopis 2016-2017.

Letopis 2017-2018.

Letopis 2018-2019.

Letopis 2019-2020.

Letopis 2020-2021.

Školski program 2018/19-2021/22.

Pripremni predškolski program

Razvojni plan škole od 2020/2021. do 2025/2026.

Izveštaj o radu škole 2015-2016.

Izveštaj o radu škole 2017-2018.

Izveštaj o radu škole 2018-2019.

Izveštaj o radu škole 2019-2020.

Izveštaj o radu škole 2020-2021.

Godišnji plan 2016-2017. 

Godišnji plan 2017-2018.

Godišnji plan 2018-2019.

Godišnji plan 2019-2020.

Godišnji plan 2020-2021.

Godišnji plan 2021-2022.

Informator o radu

Statut OMŠ „Vuk Karadžić“, pravilnici, poslovnici, kao i ostala akta škole koji su dostupni na sajtu su informativnog karaktera. Važeći primerci sa datumima usvajanja, potpisima i pečatima dostupni su u Sekretarijatu Škole.