DOKUMENTACIJA

ZAKONSKA I PODZAKONSKA AKTA

Zakon o radu

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o ocenjivanju

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju

Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja

Pravilnik o normi časova

Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh u osnovnoj školi

Pravilnik o protokolu postupanja u odgovoru na nasilje

Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

Poseban kolektivni ugovor

Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanove

OPŠTA AKTA ŠKOLE

Statut

Pravilnik o radu

Pravilnik o ispitima

Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika

Pravilnik o upisu na izborni odsek

Pravilnik o upisu u pripremni razred

Pravilnik o vanrednim učenicima

Izmena Pravilnika o vanrednim učenicima

Pravilnik o iznajmljivanju instrumenata

Pravilnik o takmičenju harmonikaša

Pravila ponašanja u školi

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti učenika

Pravilnik o zaštiti i bezbednosti učenika

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

Pravila zaštite od požara

Pravilnik o zaštiti uzbunjivača

Pravilnik o sistematizaciji

OSTALA AKTA ŠKOLE

Letopis 2015-2016.

Letopis 2016-2017.

Školski program 2014-2018.

Pripremni predškolski program

Razvojni plan 2015/2016-2019/2020.

Plan stručnog usavršavanja i napredovanja

Izveštaj o radu škole 2015-2016.

Godišnji plan 2016-2017. 

Godišnji plan 2017-2018.

Informator o radu

Statut OMŠ „Vuk Karadžić“, pravilnici, poslovnici, kao i ostala akta škole koji su dostupni na sajtu su informativnog karaktera. Važeći primerci sa datumima usvajanja, potpisima i pečatima dostupni su u Sekretarijatu Škole.