Odseci

Duvački odsek

Na duvačkom odseku, u našoj školi, izučavaju se tri instrumenta:

Flauta (6. godina)

Klarinet (4. godine)

Saksofon (4. godine)

Sva tri, spadaju u drvene duvačke instrumente, kod kojih se zvuk proizvodi duvanjem iz usta i pluća svirača. Strujanje vazduha pokreće na treperenje jezičke napraavljene  od trske. Oni se, iako se danas grade i od drveta i od metala ili kombinacije ova dva, nazivaju drvenim jer svi (osim saksofona) potiču od čisto drvenih instrumenata. 

Gitara

Gitara je žičani instrument. Najčešće ima 6 žica a zvuk se postiže okidanjem žica prstima ili trzalicom.

Smatra se da gitara vodi poreklo sa Bliskog istoka (Persija). Reč gitara i potiče iz Persije. Git znači muzika, a tar žica. Gitara je postala popularna u 14 veku, kada je dospela u Španiju.

Gitara je jedan od najpopularnijih instrumenata u našoj školi. 

Harmonika

Harmonika (engl. Accordion, nem. Akkordeon; ital. Fisarmonica) je veoma popularan i rasprostranjen instrument u Francuskoj, Italiji, Latinskoj Americi, Rusiji, Srbiji i drugim zemljama balkana.

Sastoji se od tri dela: klavijature, meha i basova.

Najpoznatije fabrike  harmonike su Honer, Piđini, Jupiter, Borsini i Bugari.

Naša škola organizuje svake godine harmonikaško takmičenje, na kojem učestvuje veliki broj takmičara iz Srbije i BiH. 

Klavir

Klavir (od latinske reči clavis - ključ; engleske Piano; italijanske Pianoforte; nemačke Klavier) jedan od najraširenijih muzičkih instrumenata u svetu. Razvio se iz čembala, klavikorda i drugih srodnih instrumenata s dirkama. Opšte prihvaćeno mišljenje je da je klavir izum Vartolomeja Kristoforija u Firenci1709. godine.

Glavni delovi klavira su rezonatni korpus, žice i mehanizam sa klavijaturom i pedalama.

Najpoznatije fabrike klavira su Stenvej, Jamaha, Kavai, Petrof…

U našoj školi klavir se izučava od njenog osnivanja. Do sada je diplomu o završenom odseku klavira steklo na stotine učenika od kojih se i danas mnogi profesionalno bave muzikom. 

Odsek solfeđa, teorije, hora i orkestra

Uz instrumente učenici pohađaju i časove teoretskih predmeta u koje ubrajamo solfeđo, teoriju muzike i horsko pevanje.

Iz ovih predmeta učenici stiču znanje koje im je neophodno u bavljenju muzikom i znanje koje primenjuju kako bi kvalitetnije svirali, pevali i postali muzički obrazovani. Na časovima solfeđa, na najbolji način razvija se muzikalnost preko melodijskih i ritmičkih vežbi a muzička memorija se učvršćuje melodijsko-ritmičkim diktatima. Teorija muzike izučava i proširuje znanje o zvuku, tonu, lestvicama, intervalima i višeglasju. U školi postoji horsko pevanje sa dve probe nedeljno, na kojima učenici škole učestvuju u višeglasnim napevima poznatih kompozitora. 

Gudački

Na gudačkom odseku, u našoj školi se izučavaju dva instrumenta:

Violina (6. godina)

Violončelo (6. godina)

Gudački instrumenti su dobili ime zbog načina dobijanja tona, prevlačenje gudala preko žice izaziva treperenje žice i stvara ton.

Violina ima najmanju rezonantsku kutiju i najkraće žice, te zato proizvodi i najviše tonove od svih gudačkih instrumenata. To je instrument nežnog tona i velikih izvođačkih i izražajnih mogućnosti. Nosilac je muzičkih tema različitog karaktera. Zbog toga je podjednako zastupljena u solističkoj, orkestarskoj i kamernoj muzici.

Violončelo je mnogo veći instrument od violine pa se pri sviranju drži među kolenima, oslonjen nožicom na pod. Zbog izrazitih osobina-velikog tonskog obima, prijatne boje i znatnih tehničkih mogućnosti-pored violine, najznačajni je instrument orkestarkog, kamernog i solističkog muziciranja.