Pedagog

Saradnja sa nastavnicima

Korak napred u saradnji škole i roditelja

 

Nastavni planovi i programi

 

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje

Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja

 

Ocenjivanje i praćenje napredovanja učenika

 

Pravilnik o ocenjivanju

Pravilnik o ispitima

Ocenjivanje učenika

Tehnike aktivnog učenja

Testovi i ocenjivanje u nastavi

 

Eksterno vrednovanje škole

 

Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanove

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove

Standardi kompetencija nastavnika

Obrazac za posmatranje časa

3P – Prepoznaj, promoviši i proširi, Priče o uspešnim školama

 

Portfolio

 

Portfolio – Kratko uputstvo

Lični profesionalni portfolio – Prezentacija

 

Pripravnici

 

Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Program uvođenja u posao nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika

Vodič za uvođenje u posao nastavnika

 

Stručno usavršavanje

 

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju

Priručnik za planiranje stručnog usavršavanja

Bodovna lista internih aktivnosti stručnog usavršavanja unutar ustanove

Ugledni i ogledni čas

Upitnik za samoprocenu kompetencija nastavnika

 

Bezbednost učenika

 

Članovi Tima za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja:

  • Goran Pantić - direktor
  • Ivan Jovanović - pomoćnik direktora. nastavnik grupnih predmeta
  • Ana Mandić - pedagog
  • Nataša Turnić Đorđić - nastavnik korepeticije
  • Dijana Maksić - sekretar
  • Nataša Katanić - nastavnik grupnih predmeta IO Krupanj
  • Miloš Tošković - nastavnik klavira IO LJubovija
  • Bojana Nikić - nastavnik klavira
  • Ana Jovanović - nastavnik klavira (koordinator)

 

Psihološke krizne intervencije u obrazovno–vaspitnim ustanovama

Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

Bezbednost učenika (prezentacija) 

Predlog i uputstvo za rad sa alatima za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog procesa učenjem na daljinu

Protokol o postupanju u školi sa učenicima obolelim od dijabetesa

Dijabetes u učionici

 

Ostalo 

 

Stručno uputstvo za rad odeljenskog starešine

Priručnik za obrazovni sistem, Zaštita dece od trgovine ljudima

Borba protiv trgovine ljudima, priručnik za nastavnike

Nastava, kreativnost, inovacije (e-twinning)

Saradnja sa učenicima

Saradnja sa roditeljima