Gudački

Na gudačkom odseku, u našoj školi se izučavaju dva instrumenta:

Violina (6. godina)

Violončelo (6. godina)

Gudački instrumenti su dobili ime zbog načina dobijanja tona, prevlačenje gudala preko žice izaziva treperenje žice i stvara ton.

Violina ima najmanju rezonantsku kutiju i najkraće žice, te zato proizvodi i najviše tonove od svih gudačkih instrumenata. To je instrument nežnog tona i velikih izvođačkih i izražajnih mogućnosti. Nosilac je muzičkih tema različitog karaktera. Zbog toga je podjednako zastupljena u solističkoj, orkestarskoj i kamernoj muzici.

Violončelo je mnogo veći instrument od violine pa se pri sviranju drži među kolenima, oslonjen nožicom na pod. Zbog izrazitih osobina-velikog tonskog obima, prijatne boje i znatnih tehničkih mogućnosti-pored violine, najznačajni je instrument orkestarkog, kamernog i solističkog muziciranja.