PRIJEMNI ISPIT

Prijava za polaganje prijemnog ispita

 

Obrazac za upis u muzičku školu

 

Rezultati prijemnog ispita

 

Slobodna mesta po instrumentima

 

Loznica

Klavir: 15

Harmonika: 14

Violina: 13

Violončelo: 4

Gitara: 5

Flauta: 2

Klarinet: 6

Saksofon: 2

Solo pevanje: 4

Pripremni: 32

 

IO Krupanj

Klavir: 2

Harmonika:1

Violina: 7

Gitara: 3

Pripremni: 16

 

IO LJubovija

Klavir: 3

Harmohika: 9

Violina: 3

Gitara: 7

Pripremni: 16

 

Termin za polaganje prijemnog ispita:

Loznica: od 28.5.2024. do 31.5.2024. godine.

* Termin za klavir i gitaru je 28.5.2024. u 10.00 sati

* Termin za violinu, vilončelo i harmoniku je 29.5.2024. u 10.00 sati

* Termin za flautu, klarinet, saksofon, solo pevanje i pripremni razred je 30.5.2024. u 10.00 sati

LJubovija: 15.5.2024, 22.5.2024. i 29.5.2024. u 10.00 sati za sve instrumente (klavir, harmonika, violina i gitara)

Krupanj: 15.5.2024, 22.5.2024. i 29.5.2024. u 10.00 sati za sve instrumente (klavir, harmonika, violina i gitara)

 

 

Prijava za prijemni ispit

 

 


Administrativni troškovi prijemnog ispita iznose 500,00 dinara.

Uplata se realizuje na ime deteta uplatom na žiro račun 840-61666-12

Dokaz o uplati (uplatnica) možete doneti na dan prijemnog ispita.

PRIMER:

  Uplatilac: IME DETETA

  Primalac: OMŠ „VUK KARADŽIĆ“, LOZNICA

  Svrha: ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

  Račun: 840-61666-12

Na prijemnom ispitu Vaše dete će ispitivati komisija koju čine profesori naše škole i rukovodioci odseka.

Komisija će procenjivati sledeće urođene sposobnosti deteta:

Sluh – a)dete peva dve pesmice po slobodnom izboru

Sluh – b) dete peva ton koji čuje na klaviru i jedan ton od odsvirane grupe tonova

Sluh – v) dete peva ton iz akorda koji čuje na klaviru

Muzička memorija – dete peva melodijski motiv koji čuje na klaviru

Ritam – dete ponavlja ritmički motiv koji se kuca olovkom

 

 

Srdačan pozdrav i srećno na prijemnom!

 

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE: 


Informacije u vezi sa upisom u prvi razred  OMŠ "Vuk Karadžić" možete dobiti na broj telefona 7882-128 od Dijane Maksić, sekretara škole, Ivana Jovanovića, pomoćnika direktora škole i Ane Mandić, pedagoga škole, svakog radnog dana u periodu od 9 do 12 časova ili putem mejla: msloznica@gmail.com 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Kada se organizuje prijemni ispit:

 

Polaganje prijemnog ispita organizuje se u junskom roku.

 

Ko može da se upiše u prvi razred:

 

U prvi razred Škole može da se upiše učenik za sticanje šestogodišnjeg obrazovanja i vaspitanja ako je mlađi od devet godina života, a za četvorogodišnje obrazovanje i vaspitanje ako je mlađi od jedanaest godina života.

 

Učenik se upisuje u prvi razred osnovnog muzičkog obrazovanja po pravilu tako da može to obrazovanje steći istovremeno sa završetkom osnovnog obrazovanja.

 

U I razred osnovne muzičke škole može da se upiše i učenik stariji nego što je propisano stavom 1. ovog člana, ukoliko na prijemnom ispitu ispolji izuzetne muzičke sposobnosti.

 

U I razred osnovne muzičke škole može da se upiše i dete predškolskog uzrasta,  ukoliko na prijemnom ispitu ispolji izuzetne muzičke sposobnosti, tj. ako dobije opštu ocenu najmanje odličan (4,50).

 

Učenik koji nije završio prvi ciklus osnovne muzičke škole, može da se upiše u drugi ciklus nakon položenog ispita za proveru znanja.

 

Šta se proverava na prijemnom ispitu:

 

Na prijemnom ispitu za utvrđivanje muzičkih sposobnosti za upis u Školu proverava se: sluh (melodijski i harmoniski), muzička memorija, osećaj za ritam itd.

 

Kriterijum upisa:

 

Učenik koji na prijemnom ispitu ili na ispitu za proveru znanja dobije opštu ocenu vrlo dobar (3,50), stekao je uslov za upis u muzičku školu-položio je prijemni ispit.

 

Učenici se primaju na osnovu rang liste za svaki instrument.

 

Bodovanje na prijemnom ispitu:

 

Bodovanje na prijemnom ispitu se vrši za svaki deo ispita, a konačnu ocenu ispita predstavlja prosečna ocena bodovanja.

 

Objavljivanje rezultata prijemnog ispita:

 

Preliminarni rezultati prijemnog ispita objavljuju se u roku od 48 časova, a konačni rezultati se objavljuju najkasnije u roku od 7 dana od završetka ispita, a najkasnije 5 dana pre roka utvrđenog za upis učenika.

 

Za svaki ispitni rok objavljuje se broj slobodnih mesta na instrumentima-odsecima.

ODSEK ZA KLASIČNU MUZIKU - ŠESTOGODIŠNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE

NAZIV PREDMETA

Prvi ciklus

Drugi ciklus

I
razred

II
razred

III
razred

IV
razred

V
razred

VI
razred

Fond časova

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

Instrument

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Solfeđo

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Teorija muzike

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

35

Orkestar, hor, kamerna muzika

-

-

-

-

-

-

2

70

2

70

2

70

SVEGA

4

140

4

140

4

140

6

210

6

210

7

245

ODSEK ZA KLASIČNU MUZIKU - ČETVOROGODIŠNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE

NAZIV PREDMETA

Prvi ciklus

Drugi ciklus

I
razred

II
razred

III
razred

IV
razred

Fond časova

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

Instrument

2

70

2

70

2

70

2

70

Solfeđo

2

70

2

70

2

70

2

70

Teorija muzike

-

-

-

-

-

-

1

35

Orkestar, hor, kamerna muzika

-

-

-

-

2

70

2

70

SVEGA

4

140

4

140

6

210

7

245